Turkish Arabic English

Tohum ve Tohumluk

İnsanoğlu binlerce yıl önce tohumdaki yaratıcı özelliği keşfettiği zaman yeryüzünde tarımda başlamış oldu. O tarihten itibaren tohumluk bitki yetiştirme açısından daima kilit bir unsur olmuştur. Günümüzde bitki yetiştirmede uygulanan tekniklerin ve kullanılan materyalin pek çoğu aslında tohumlukta var olan genetik ve fizyolojik potansiyelin tam olarak ortaya çıkmasına imkan sağlamak içindir. Genel bir tabirle tohumluğu tarif edecek olursak yeni bitkiler elde etmede yararlanılan jeneratif ve veğetatif özelliğe sahip tüm bitki organ ve kısımlarını ifade eder.

Tarımda bitki gelişimi için tüm koşullar optimum düzeyde olsa bile gübreleme, çapalama, sulama, ilaçlama vb. uygulamaların hiçbiri üretimi artırmada tohum tarafından belirlenen genetik limitin ötesinde bir katkıda bulunamaz. Bir bitkinin ortaya koyduğu verim veya ürünün kalitesi o bitkiyi yetiştirmede kullanılan tohumun taşıdığı potansiyel ile yakından ilgilidir.

Tarımsal üretimde verimi artırmak için genetik potansiyeli yüksek çeşitlerin sertifikalı tohumluklarının , uygun bölgelerde ve uygun yetiştirme teknikleri ile birlikte tarımsal üretimde kullanılması gerekmektedir. Islah edilmiş çeşitler ve kaliteli tohumluklar verimliliği artırır, üretim riskini azaltır sonuçta çiftçi gelirini yükseltir. Tohumluk, bitkiler kültüre alındığından beri yararlanılan en önemli girdidir. Çiftçilerin başarıları, yetiştirmekte oldukları bitkilerin tohumluk kalitesine bağlı kalmaktadır. Çevreye adapte olmamış çeşitlerden, diğer koşullar en iyi şekilde sağlansa bile yüksek verim elde etmek mümkün değildir. Bütün bu tespitler ışığında bakıldığı zaman, tarımsal verimlilik ,üretimin artırılması, maliyetinin düşürülmesinde tohum ülkemiz için en temel ve önemli bir girdi ve teknolojik öğe olma durumundadır. Ekilen tohumlukların teknik olarak 3 yılda bir sertifikalı tohumluklarla yenilenmesi, için ülkemizde her yıl 627 bin ton buğday, 250 bin ton arpa sertifikalı tohumluğu kullanılması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde sertifikalı tohumluk kullanımı % 50'nin üzerinde iken Türkiye'de bu oran % 10-15 civarındadır.Kalitesiz tohumlukla üstün verim almak imkansızdı.